Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.


Úvod » Den. kvasný ETANOL / Tech. líh » Líh technický, ob. denaturovaný kvasný etanol EUR - min94% etanolu 1000ml


    

Líh technický, ob. denaturovaný kvasný etanol EUR - min94% etanolu 1000ml

1000ml / 1L

skladem

 

Skladem: 0 ks
Dostupnost: na dotaz
Číslo produktu: bull.etanol.250
Nelze uplatnit slevový kupón
naše cena bez DPH: 107 CZK (4,35 EUR)
naše cena s DPH (21 %):
129 CZK (5,26 EUR)

Líh technický, ob. denaturovaný kvasný etanol EUR - min94% etanolu

Technický líh je čirá bezbarvá kapalina typického alkoholového zápachu s příměsí denaturantů. Vyrábí se technologií alkoholového kvašení z biomasy. Nejčastěji z rostlin obsahujících větší množství škrobu a sacharidů - obilí, brambor, kukuřice a řepy. Proto je také nazýván kvasný líh. Vedle kvasného lihu je také vyráběn líh syntetický, někdy nazývaný bezvodý. Po vykvašení následuje destilace.

Denaturovaný líh nezpůsobuje korozi kovových materiálů a ani nepoškozuje pryž či běžně používané plasty.

Obvyklá použití technického lihu:

 • v domácnosti i průmyslu
 • do nákladních aut - proti zamrzání vzduchu
 • jako rozpouštědlo a ředidlo lihových nátěrových hmot
 • k čištění a odmašťování povrchů předmětů
 • k odstraňování skrvn a nečistot
 • jako palivo do lihových vařičů a topidel
 • chemickém průmyslu
 • kosmetické výrobě

 

Složení: ethanol >94% CAS: 64-17-5; isopropanol<3% CAS: 67-63-0; ethyl methyl keton <3% CAS: 78-93-3; denatonium benzoát <1% CAS: 3734-33-6

 

Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování par a aerosolů. P262 Zabraňte styku s očima. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI  STYKU  S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré  kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte hasící pěnu, CO2, hasící prášek, tříštěný vodní proud. P501 Odstraňte obsah/ obal podle místních předpisů. Nádoby nespalujte ani neřežte hořákem. Nebezpečí výbuchu ! Nespotřebované zbytky odevzdejte ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Úplně vyprázdněné nádoby odložte do tříděného odpadu.  Signální slovo: Nebezpečí

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.